جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهترسم فراموشم کنی


حمیرا

ترسم فراموشم کنی
اگر دل سنگت با دل من نا مهربونه
اگر غم عشقت در دل من کرد آشیونه
ز برای خدا تو نکرده وفا
ترسم فراموشم کنی
با غم هماغوشم کنی
ترسم فراموشم کنی
با غم هماغوشم کنی
گر از من خدا عشقش بگیره
مهرش ز دل بیرون نمیره
صد بار اگر این دل بمیره
دنیا اگه از هم بپاشه
نشونی دیگه زیاری نباشه
هنوزم دو چشمونم به راهشه
رفتی و تنها مونده دلم تنها نشسته
در حسرت فردای بی فردا نشسته
گرخون بگریم کمه بی تو دلم پرغمه دل خونه ماتمه
ترسم فراموشم کنی
محراب عشقت دله بودن چه بی حاصله دوری زتو مشکله
ترسم فراموشم کنی
ترسم فراموشم کنی
با غم هماغوشم کنی
ترسم فراموشم کنی
با غم هماغوشم کنی