جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهترانه باران


خواننده: شاهرخ

ترانه باران کن
هم بغز بی پروا
ترانه ای تنها
به قد یک دریا
یک قلب پر احساس
یک قصه تازه
که قصه تازه .ترانه می سازه
ستاره باران شو
به قافیه بازی
که نم نمک گاهی
ترانه میسازی
ترانه باران کن
ترانه می مونه
خدای عالم هم
ترانه میخونه

برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو

ترانه باران کن
هم بغز بی پروا
ترانه ای تنها
به قد یک دریا
یک قلب پر احساس
یک قصه تازه
که قصه تازه .ترانه می سازه
ستاره باران شو
به قافیه بازی
که نم نمک گاهی
ترانه میسازی
ترانه باران کن
ترانه می مونه
خدای عالم هم
ترانه میخونه
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو
برای جنگلبان
صدای باران شو
تو حامی این عشق
حریم ایران شو
همیشه عاشق باش
چو ماه تابان شو
طلوع فردای
غرور ایران شو