جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتب


شاهرخ

تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
عمریه میسوزه تنم ،عاشقو دیوونه منم ،یه شب دو شب نیست
چی به روزم که آوردی تو با اون چشمای شیطون
آهای نخونده مهمون ،منو کردی پریشون
یادمه اون همه حرفا که زدی کنار دالون
تو اون ظهر تابستون ،همش از دلو از جون
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تو پاورچین ،با اون ذلف پریشون
تو قلبم شدی مهمون ،با اون دوتا گل خندون
هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویرون
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تو پاورچین ،با اون ذلف پریشون
تو قلبم شدی مهمون ،با اون دوتا گل خندون
هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویرون
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
عمریه تب داره توام ،خسته و بیمار توام ،یه شب دو شب نیست

چی به روزم که آوردی تو با اون چشمای شیطون
آهای نخونده مهمون ،منو کردی پریشون
یادمه اون همه حرفا که زدی کنار دالون
تو اون ظهر تابستون ،همش از دلو از جون
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تو پاورچین ،با اون ذلف پریشون
تو قلبم شدی مهمون ،با اون دوتا گل خندون
هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویرون
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست
تبت که تب نیست ،یه شب دو شب نیست
حبه نباته ،لبت که لب نیست