جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتا وقتی من بمیرم


ترانه سرا: کریم محمودی
گیتی

چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
خورشید اگه با آسمون قهر کنه
بره قایم شه پشت تور ابرا
ابرا اگه یه پارچه بارون بشن
پرستو ها ریگ بیابون بشن
ستاره ها روی زمین بیفتن
فرشته ها اون بالا گریون بشن

تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیرهدستات اگر حلقه ی زنجیر بشه
نگاه تو تیقه ی شمشیر بشه
خورشید اگر بار سفر ببنده
خنده ی من ناله ی شبگیر بشه
دوست دارم اندازه ی یه دنیا
یه آسمون قدّ تمومه ابرا
قدّ همه ستاره های عالم
یا هر چی هست ماهی تو آب دریا

تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیرهچشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
خورشید اگه با آسمون قهر کنه
بره قایم شه پشت تور ابرا
ابرا اگه یه پارچه بارون بشن
پرستو ها ریگ بیابون بشن
ستاره ها روی زمین بیفتن
فرشته ها اون بالا گریون بشن

تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیرهدستات اگر حلقه ی زنجیر بشه
نگاه تو تیقه ی شمشیر بشه
خورشید اگر بار سفر ببنده
خنده ی من ناله ی شبگیر بشه
دوست دارم اندازه ی یه دنیا
یه آسمون قدّ تمومه ابرا
قدّ همه ستاره های عالم
یا هر چی هست ماهی تو آب دریا

تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره