جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتا تورو دیدم


ترانه سرا: جلیل زولاند
ستار

تا تو رو دیدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
تا تو رو دیدم یار جامه دریدم
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
عاشق و زارت منم
مونس و یارت منم
صید شکارت منم
تا تو رو دیدم یار
عاشق و زارت منم
مونس و یارت منم
صید شکارت منم
تا تو رو دیدم یار
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
از من جدایی مکن نا آشنایی مکن
گل بی وفایی مکن تا تو رو دیدم
از من جدایی مکن نا آشنایی مکن
گل بی وفایی مکن تا تو رو دیدم
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
ای پریزاد مرا دادی بر باد چرا
نکردی شاد مرا تا تو رو دیدم
ای پریزاد مرا دادی بر باد چرا
نکردی شاد مرا تا تو رو دیدم
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
تا تو رو دیدم یار جامه دریدم
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
سخنای کم و زیاد ای پریزاد
از تو شنیدم یار تا تو رو دیدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
تا تو رو دیدم یار جامه دریدم
جامه دریدم یار تا تو رو دیدم
تا تو رو دیدم یار جامه دریدم