جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی قرار


ویگن

دل بیقراره آروم نداره
دل بیقراره آروم نداره
دل بیقراره آه آروم نداره
چون کسی روکه دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی درفراره
شبها توی خواب می بینم میاد کنارم
می گه به جزتوکسی رو من دوست ندارم
رویای شیرین شبم وقتی می میره
تامنه عاشق توبیداری پامی ذارم
دل بی قراره آروم نداره
چون کسی روکه دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی درفراره
دل بی قراره آروم نداره
چون کسی روکه دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره
چرا صفا نداره چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
قصه عشق وعاشقی توی کتاب مثل یه دریا می مونه اما سراب
حالا که من عاشق شدم تو این زمونه
تموم نقشه های من نقش برآب
دل بی قراره آروم نداره چون کسی رو که دوست دارم
انگشت شماره وفا نداره چرا صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
دل بی قراره آروم نداره
چون کسی رو که دوست دارم انگشت شماره وفا نداره صفا نداره
چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
چون می دونه دوستش دارم هی در فراره
آره دل بی قراره