جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



بی عشق


مهستی

گفتند حریفان همه رفتندو تو موندی
یک عمر برای عاشقا واستادی خوندی
گفتند که هر لحظه دم از عشق زدی تو
خوب کوچه و پس کوچهء عشقو بلدی تو
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمع و رقص آتش
پروانه به من گفت که بی عشق هرگز
گفتم واسه من عشق خود آب حیاته
این عاشقیه که آخرین راهه نجاته
همه دلخوشیه من تویه این غریبه آباد
پیدا کردن دوست میونه حضراته ه ه
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمعو رقص آتش
پروانه به من گفت که بی عشق هرگز
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمعو رقص آتش
پروانه به من گفت که بی عشق هرگز
گفتند حریفان همه رفتندو تو موندی
یک عمر برای عاشقا واستادی خوندی
گفتند که هر لحظه دم از عشق زدی تو
خوب کوچه و پس کوچهء عشقو بلدی تو
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمع و رقص آتش
پروانه به من گفت که بی عشق هرگز
گفتم واسه من عشق خود آب حیاته
این عاشقیه که آخرین راهه نجاته
همه دلخوشیه من تویه این غریبه آباد
پیدا کردن دوست میونه حضراته ه ه
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمعو رقص آتش
پروانه به من گفت که بی عشق هرگز
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمعو رقص آتش
پروانه به من گفت که بی عشق هرگز
استاد سخن گفت که بی عشق هرگز
پیر انجمن گفت که بی عشق هرگز
با دیدن شمعو رقص آتش