جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی رحم


مهدی مقدم

ای دل بی یارم ، تنها کس و کارم
دیدی ازم دل کند ، اون که دوسش دارم
اون که یه عمری بود ، غصشو می خوردم
دیدی چه راحت گفت ، من تو دلش مردم
ای دله غم دیدم، دیدی چه بی رحمه
معنی احساس و ، دیدی نمی فهمه
ای دله غم دیدیم ، دیدی چه بی رحمه
معنی احساس و ، دیدی نمی فهمه
رفت و شدم تنها اما ، خوب می دونم نیست اون تنها
من دیگه از امشب هر شب ، مهمونی دارم با غم ها
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
آخ که چقدر تنهام ، سرده چقدر دستام
سر شدهصبر من ، دست اونو می خوام
ای دل غم دیدم، دیدی چه بی رحمه
معنی احساس و ، دیدی نمی فهمه
رفت و شدم تنها اما ، خوب می دونم نیست اون تنها
من دیگه از امشب هر شب ، مهمونی دارم با غم ها
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها