جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی راهه ها


خواننده: هنرمند شماره 183

اونی که مدعی بود عاشقته
اونی که مدعی بود عاشقته
اونی که مدعی بود عاشقته
اونی که مدعی بود عاشقته
تو رو تو فاصله ها تنها گذاشت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت و تو این بی راهه ها
ردپاشم واسه چشمات جا نذاشت
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟
من و هر ثانیه و جنون تو
واسه من همین خیالت هم بسه
بذار جاده ها اشتباه برن
ما که دستمون به هم نمیرسه
نمیرسه
نمیرسه
نمیرسه
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟