جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو چه کنم


ایرج

به زیبایی می آیی
جان و دلم قربان تو
یادم کن دلشادم کن
شاید شوم مهمان تو
چنان خوبی محبوبی
کآتش زدی بر هستیم
کامم ده آرامم ده
جانم فدای جان تو
گل رخساری شیرین کاری
خوش رفتاری در دنیا
گه پنهانی گه پیدایی
شادی باری چون رویا
گل رخساری شیرین کاری
خوش رفتاری در دنیا
گه پنهانی گه پیدایی
شادی باری چون رویا
تویی درمانم
عزیز جانم
گل و ریحانم
بی تو چه کنم
اگر باز آیی
گلم نگشایی
شب تنهایی
بی تو چه کنم
طی شده جوانی من
در خزان دوری تو
رفته زندگانی من
زان همه صبوری تو
دل دور از تو به جان آمده
مرغ دل به فغان آمده
بی تو چه کنم
گر بگدازی از غم می بینی
عمر من به پایان آمده
بی تو چه کنم