جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو خاکسترم


ترانه سرا: منوچهر نامور آزاد
بهرام حصیری

بی تو خاکسترم
بی تو خاکسترم
بی تو ای دوست
بی تو تنها و خاموش
آخرین برگ این دفترم
بی تو در آسمان اخترانند
بی تو نیلوفران آذرانند
بی تو خاکسترم بی تو خاکسترم بی تو ای دوست
بی تو این چشمه سار شبان را
چشم گرینده ی آهوان است
بی تو این دشت سرشار
روح سرد خزان است
بی تو مهتاب تنهای دشتم
بی تو خورشید سرد غروبم
بی تو بی نام و بی سرگذشتم
بی تو خاکسترم... بی تو خاکسترم... بی تو ای دوست
بی تو این خانه تاریک و تنهاست
بی تو در سینه شور تمناست
خفته بر نغمه یادت سخن هاست
بی تو خاکسترم
بی تو خاکسترم
بی تو ای دوست
بی تو ای دوست