جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیست


ترانه سرا: مریم حیدرزاده
کامران هومن

تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو مثله هیچ کسی نیستی
کسی مثل تو ندیدم
توی قصه م نشنیدم
نه قدیما و نه حالا
هیشکی نیست اون قد بالا
کسی مثل تو بلد نیست
هم بخواد یک باشه هم 20
تو رکوردا رو شکستی
توی هر قلبی نشستی
تو خود نمره ی بیستی
تو خود نمره ی بیستی
تو خود نمره ی بیستی
تو مثل هیچ کسی نیستی
نه مثل هیچکسی نیستی
هیچ کسی مثل تو ماه نیست
مثل چشمات بی گناه نیست
هیچ کسی قده تو زیبا
نیست توی هیچ جای دنیا
رنگو از هر جا بیاری
رنگه چشماتو نداری
نقاشیت کرده خدامون
با مداد نورو بارون
رنگو از هر جا بیاری
رنگه چشماتو نداری
رنگو از هر جا بیاری
رنگه چشماتو نداری
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو مثل هیچ کسی نیستی
نه مثله هیچ کسی نیستی
کسی مثله تو ندیدم
توی قصه م نشنیدم
نه قدیما و نه حالا
هیشکی نیست اون قد بالا
تو تولدی شروعی
رنگ اولین طلوعی
آبروی قصه هایی
خبر خوشی دعایی
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو مثله هیچ کسی نیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو خوده نمره ی بیستی
تو مثله هیچ کسی نیستی