جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیا خونه


مهستی

به خدا هر جا بری
کوچه به کوچه خونه به خونه
کوچه به کوچه خونه به خونه
میام میام میام میام
بازم سراغت
به خدا هر چی بگی
منو نمی خوای ،خونه نمی آی
منو نمی خوای، خونه نمی آی
میام و میام و میام و میام
بازم سراغت
آخه من دوست دارم دوست دارم
به خدا جون سر راحت می زارم
تو خودت می دونی،دل من اسیره
تو اگه نمی مونی، دل من میمره
با چشم گریون
این دل لرزون
سینه ی ویرون
زار و پریشون
داد می زنم
فریاد می زنم
دوست دارم بیا خونه
بیا خونه دوست دارم بیا خونه
با چشم گریون
این دل لرزون
سینه ی ویرون
زار و پریشون
داد می زنم
فریاد می زنم
دوست دارم بیا خونه
بیا خونه دوست دارم بیا خونه
به خدا هر جا بری
کوچه به کوچه خونه به خونه
کوچه به کوچه خونه به خونه
میام میام میام میام
بازم سراغت
به خدا هر چی بگی
منو نمی خوای ،خونه نمی آی
منو نمی خوای خونه نمی آی
میام و میام و میام و میام
بازم سراغت

آخه من دوست دارم دوست دارم
به خدا جون سر راحت می زارم
تو خودت می دونی دل من اسیره
تو اگه نمی مونی دل من میمره
بیا خونه بیا خونه بیا خونه
دوست دارم بیا خونه بیا خونه
بیا خونه بیا خونه دوست دارم
دوست دارم بیا خونه
بیا خونه بیا خونه