جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبچه ها خدا حافظ


شاهرخ

کاروان به راه افتاد ،کاروان به راه افتاد
بچه ها خدا حافظ ،خدا حافظ
میزند جرس فریاد
بچه ها خدا حافظ ،خدا حافظ
لحظهء سفر آمد ،عمر قصه سر آمد
بچه ها خدا حافظ
لحظهء سفر آمد ،عمر ما به سر آمد
وه چه بی خبر آمد ،بچه ها خدا حافظ
وقت رفتن ما شد ،مشت زندگی وا شد
بر دو راهی تقدیر ،جاده قسمت ما شد
کاروان به راه افتاد
بچه ها خدا حافظ ،خدا حافظ
میزند جرس فریاد
بچه ها خدا حافظ ،خدا حافظ
لحظهء سفر آمد ،عمر قصه سر آمد
بچه ها خدا حافظ
زندگی همه راهه ،خوب و بد گذرگاهه
قصه ایست تکراری ،عمر قصه کوتاهه
بی گلایه بی شکایت ،در هوای بی نهایت
میشود از من روایت
من که رفتم بی شکایت ،در هوای بی نهایت
کاروان به راه افتاد
بچه ها خدا حافظ ،خدا حافظ
میزند جرس فریاد
بچه ها خدا حافظ ،خدا حافظ
لحظهء سفر آمد ،عمر قصه سر آمد
بچه ها خدا حافظ