جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبچه فردا


پویا

خیزو سنگی زن کنون بر جام شب
برکشن اندیشه های خام شب
طفل فردا شنگو شوخو بیخیال
شیر افیون میمکد از بام شب
دست سردو ساکتو متروک شب
همچو ماری میخزد بر بام شب
دستی افشانو شکن ایوان شب
بگسلان دیوارو دارو دام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
چند ریزدشب به رگهام ظلمتش
ریزاهی تلوش در کام شب
سایه وحشت به ما افکنده است
چند باید زیست در اوهام شب
دستی افشانو شکن ایوان شب
بگسلان دیوارو دارو دام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب
روز شب دیروز شب امروز شب
وای از ان فردای بیفرجام شب