جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوی خوش عشق


خواننده: بیژن مرتضوی

ای گل من قلب من از عطر تو گلخانه شده
سر زده عشق آمده و خانم این خانه شده
بوی خوش عشق ببین پر شده در جان و تنم
گل خانم از سایه تو بر سر من سایه شده
از نفس تازه تو تازه شده هر نفسم
باآنکه با یاد تو من عمریه که همنفسم
در راه عشق وقتی که تو با دل من همسفری
همسقر عشقم و من عاشقی تازه نفسم
ای گل من قلب من از عطر تو گلخانه شده
سرزده عشق آمده و خانم این خانه شد ه

صدای عشق از تو شنیدم میون این همه صدا
گفتم که انگار مهمان عشق برام فرستاده خدا
وقتی می دیدم چگونه قلبم از خود من میشه جدا
با عشق خود ای نازنین درد مرا کردی دوا
حالا که تو آمده ای خانه ما هر قدمت بر سر ما بر سر م
ای گل من قلب من از عطر تو گلخانه شده
سر زده عشق آمده و خانم این خانه شده
بوی خوش عشق ببین پر شده در جان و تنم
گل خانم از سایه تو بر سر من سایه شده