جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوی جوی مولیان


خواننده: مرتضی

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی های او
پیش پایم پرنیان آید همی
آآآآآآآآآآآ به جیحون است نشان روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی آید همی
بوی جوی مولیان بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان یاد یار مهربان
بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان آید همی
بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی های او
پیش پایم پرنیان آید همی

بوی جوی مولیان بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان یاد یار مهربان
بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان آید همی
بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی های او
پیش پایم پرنیان آید همی
بوی جوی مولیان بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان یاد یار مهربان
بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان آید همی
بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان آید همی