جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوی جوی مولیان


ترانه سرا: رودکی
بنان

بوی جوی مولیان آید همی
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربا ن آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
ای بخارا ، شادباش و دیر زی
میر زی تو میهمان آید همی
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربا ن آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیز پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی
خنگ ما را تا میان آید همی
آید همی
ای بخارا ، ای بخارا شادباش و دیر زی
ای بخارا ، ای بخارا شادباش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
بوی جوی مولیان ، یاد یار مهربان
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربا ن آید همی