جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوسه


ویگن

تو گلی من چو نسیمم
وقتی با من می رقصی
من می بوسم رویت را
من آبم تو هم بیدی چو می رقصی می بوسم گیسویت را
تو ماهی من هم مردابم چون در قلبم می تابی قلبم تور را می بوسد
می بوسم من روی تو تا ساحل ها موج دریا می بوسد
آن شب تو مهمانی وقتی با من رقصیدی
بوسیدم روی ماهات را گفتی چرا بوسیدی
گفتم تا روی من باشد کنار رویت
رویم را ببوس اگر تو از بوسه ام رنجیدی