جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه یاد تهران


ویگن

بی توخاموشم دراین شهرفرنگ
توی غربت دل من بازشده تنگ
کی میشه باز دوباره شب برسه
تاببینم خواب تهرون قشنگ
یاد شهرم از دل پنهون نمیشه
به خدا هیچ کجا تهرون نمیشه
توهمه خوبی و مهری
شهر شرقی نجیب
آهنگ ظهروغروبت تو گوشم می زنه زنگ
وای ای شهر من ای شهر قشنگ
صفاومهر تودر دل نپذیردهیچ رنگ
یاد شهرم ازدل پنهون نمیشه
به خداهیچ کجا تهرون نمی شه
یادتو همره هرخاطره ای
وقت غربت به دلم می زنه چنگ
غزل وشعروسرودت تو غم وشادی من
به دلم می زنه هر دم آهنگ
تو همه خوبی و مهری شهر شرقی نجیب
آهنگ ظهروغروبت تو گوشم می زنه زنگ
وای ای شهرمن ای شهرقشنگ
صفاومهرتو در دل نپذیرد هیچ رنگ
یاد شهرم از دل پنهون نمی شه
به خدا هیچ کجا تهرون نمیشه
یاد شهرم ازدل پنهون نمی شه
به خدا هیچ کجا تهرون نمی شه