جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه خیالم


داریوش

به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم
آسمونها زیر پامه
اگه با تو رو زمینم
به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی
به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی
من و تو چه بی کسیم وقتی تکیمون به باده
بد و خوب زندگی
منو دست گریه داده
ای عزیز هم قبیله
با تو از یه سرزمینم
تا به فردای دوباره
با تو همقسمترینم
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی
بد و خوبمون یکی
دست تو تو دست من بود
خواهش هر نفسم
با تو همصدا شدن بود
با تو همقصه دردم
همصداتر از همیشه
دو تا همخون قدیمی
از یه خاکیم و یه ریشه
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی
این دیگه یه التماسه
من میخوام بیای بمونی

به خیالم از آلبوم: بوی دیروز ۱۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-20 15:29:16


به خیالم از آلبوم: آکورد
به خیالم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-04-21 18:47:28


به خیالم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-07-15 20:38:18