جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه تو محتاجم


امیر آرام

به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو در تنهایی
گریه تا رسوایی
اوج هر زیبایی
به تو محتاجم من
به تو در افکارم
همنفس همیارم
تو رو من دوست دارم
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
مثل پرواز و پرنده
مثل سایه ها به نور
سفر دانه به خورشید
سفر نغمه به شور
عطر شبنم زیر بارون
سینه ای به سوی فریاد
مثل یک خواهش عاشق
عاشقی که رفته از یاد
ای صمیمی مثل گل
تو لطیفی مثل نور
ای هوای این نفس
شوق تو مثل بلور
مثل ماهی به آب
مثل خسته ای به خواب
مثل شاخه ها به گل
هر قصیده به کتاب
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
مثل پرواز و پرنده
مثل سایه ها به نور
سفر دانه به خورشید
سفر نغمه به شور
عطر شبنم زیر بارون
سینه ای به سوی فریاد
مثل یک خواهش عاشق
عاشقی که رفته از یاد
ای صمیمی مثل گل
تو لطیفی مثل نور
ای هوای این نفس
شوق تو مثل بلور
مثل ماهی به آب
مثل خسته ای به خواب
مثل شاخه ها به گل
هر قصیده به کتاب
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من
به تو محتاجم من