جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبذارین برم


خواننده: فتانه

دلم گرفته نمیخوام آواز بخونم
دلم گرفته نمیخوام اینجا بمونم
امشب دل من ای خدا طاقت نداره
تا کی خدایا اشک غم باید بباره
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بخت من امروز بیدار نمیشه
گل به گلستان بیخار نمیشه
شهر من آخر منو رهاکرد
بازم غم من منو صدا کرد
این درد غربت منو گرفته
هر چی که داشتم از من گرفته
میخوام برم من اما نمیشه
غم جدایی تموم نمیشه
امشب دل من طاقت نداره
تا کی خدایا باید بناله
امشب دل من طاقتنداره
تا کی خدایا باید بناله
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
دلم گرفته نمیخوام آواز بخونم
دلم گرفته نمیخوام اینجا بمونم
امشب دل من ای خدا طاقت نداره
تا کی خدایا اشک غم باید بباره
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بخت من امروز بیدار نمیشه
گل به گلستان بیخار نمیشه
شهر من آخر منو رهاکرد
بازم غم من منو صدا کرد
این درد غربت منو گرفته
هر چی که داشتم از من گرفته
میخوام برم من اما نمیشه
غم جدایی تموم نمیشه
امشب دل من طاقت نداره
تا کی خدایا باید بناله
امشب دل من طاقتنداره
تا کی خدایا باید بناله
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من
بذارین برم من