جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبت شکن


خواننده: ستار

ای آمده با شعر ای رفته با گریه

ای خط دلتنگی از بغض تا گریه

با من صبورانه سر کردی و ساختی

اما چه بی حاصل دردامو نشناختی

تا زندگی بوده قصه همین بوده

پشت سر خورشید شب در کمین بوده

ما هر دو بازیچه در بازی نیرنگ

قربانی یک بت سر تا بپا از سنگ

تو بت پرست اما من بت شکن بودم

باید که بت میمرد جایی که من بودم

بت خانه شد اما محراب عشق من

فرمان بت این بود از عشق دل کندن

ای آمده با شعر ای رفته با گریه

ای خط دلتنگی از بغض تا گریه

بت را شکستم من بتخانه شد خالی

با خود ترا هم برد آن کوچ پوشالی

قربانی بت شد ایمان و پیوندم

من هم ز جای خویش بتخانه را کندم

اکنون نه بت مانده نه تو نه فردایی

این بت شکن مانده با زخم تنهایی

ای آمده با شعر ای رفته با گریه

ای خط دلتنگی از بغض تا گریه ه ه ه