جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبت چین_2


مرضیه

ای بت چین ای بت چین ای بت چین ای صنم
حوروش و ماه جبین ماه جبین ای صنم
من از تو دوری ن توانم دگر
کز تو صبوری ن توانم دگر عزیز دلم
هر که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید
رفت ز خود هر که رخت، تاب و رخت را بدبد
من از تو دوری ن توانم دگر
کز تو صبوری ن توانم دگر عزیز دلم
زلف به رخساره چو افشان کنی چو افشان کنی چو افشان کنی
حالت جمعی تو پریشان کنی پریشان کنی پریشان کنی
وای بحال ای دل شیدا دل شیدای من
من از تو دوری ن توانم دگر
کز تو صبوری ن توانم دگر عزیز دلم