جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبت چین


خواننده: مرتضی

ای بت مه من ای بت چین ای صنم
لاله رخ و زهره جبین ای صنم
تا به تو دادم دل و دین ای صنم
بر همه کس گشته یقیین صنم
من ز تو دوری نتوانم دیگر
جانم مست و صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم
ای نفس غسل تو احیای من
چون توئی امروز مسیحای من
حالت جمعی تو پریشان کنی
وایو به حال دل شیدا من
من ز تو دوری نتوانم دیگر
جانم مست و صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم

هر که تو را دیده ز خود دل برید
رفت و ز خود تا که رخت را بدید
بوی خوشت تا به دل من رسید
همچو بگفتم که همه کس شند

من ز تو دوری نتوانم دیگر
جانم مست و صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم
ای نفس غسل تو احیای من
چون توئی امروز مسیحای من
حالت جمعی تو پریشان کنی
وایو به حال دل شیدا من
من ز تو دوری نتوانم دیگر
جانم مست و صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم
بیا حبیبم بیا طبیبم