جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبای بای


خواننده: ناهید

بی اعتنا نبودی که بودی
سر به هوا نبودی که بودی
روز و شبت با من و از من جدا نبودی که بودی
دل باصفا نداشتم که داشتم
با تو وفا نداشتم که داشتم
برای با تو بودن گذشتها نداشتم که داشتم
گذشتها نداشتم که داشتم
خوبی یا بد ما دو تا کنار هم خوشبختیم
کنار من نباشی بای بای ما رفتیم
بای بای ما رفتیم بای بای ما رفتیم
بای بای ما رفتیم
زندگی تلخ تلخش کنار تو شیرینه
روز و شب و ماه و سال هر لحظه دلنشینه
من اومدم با عشقت آینده رو بسازم
تو که نباشی بعد از تو چیزی ندارم ببازم
چیزی ندارم ببازم
خوبی یا بد ما دو تا کنار هم خوشبختیم
کنار من نباشی بای بای ما رفتیم
بای بای ما رفتیم بای بای ما رفتیم
بای بای ما رفتیم
بای بای!