جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



باور نکن


ستار

صد دفه رفتی که پیشم نیایی
صد دفه رفتی که پیشم نیایی
بازم دوباره که تو پیش مایی
بازم دوباره که تو پیش مایی
از تو شنیدم که دوسم نداری
از تو شنیدم که دوسم نداری
پس چرا زودتر سر وعده گاهی
پس چرا زودتر سر وعده گاهی
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
از حرف مردم که خبر نداری
بگو بدونم تو چه حالی داری
عشقی بجز تو که بسر ندارم
بگو بدونم تو بسر چی داری
بگو بدونم تو بسر چی داری
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
نه عشق موندنم هست
نه شوق رفتنم هست
با این همه هیاهو
نه جون در تنم هست
نه عشق موندنم هست
نه شوق رفتنم هست
با این همه هیاهو
نه جون در تنم هست
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
از حرف مردم که خبر نداری
بگو بدونم تو چه حالی داری
عشقی بجز تو که بسر ندارم
بگو بدونم تو بسر چی داری
بگو بدونم تو بسر چی داری
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن
کشتی منو نازتو بیشتر نکن
میگم برو اما تو باور نکن