جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباز آمدم باز آمدم


فائزه

باز آمدم باز آمدم
از این سفر باز آمدم
رفتم فراموشت کنم
دیوانه تر باز آمدم
رفتم فراموشت کنم
دیوانه تر باز آمدم
ای مغرور من
ای گمراه من
من سنگ خارا نیستم
ای عاشق به خود
ای خودخواه من
با چشم تر باز آمدم
باز آمدم خسته ز غمها از این سفر
باز آمدم سوی تو رسوا به چشم تر
سوی تو رسوا به چشم تر
رفتم دیگر نبینم چشمان خاموش تو را
رفتم دیگر نبینم چشمان خاموش تو را
گفتم نمی بوسم دگر لبهای می نوش تو را
لبهای می نوش تو را
لبهای می نوش تو را
باز آمدم خسته ز غمها از این سفر
باز آمدم سوی تو رسوا به چشم تر
سوی تو رسوا به چشم تر