جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباران غزل


رامش

ای رود عسل
باران غزل
تاگفتم از تو
شکفتم از تو
ای برکه ی نور
قندیل بلور
تاگفتم از تو
شکفتم از تو
تو حادثه ی عاشق شدنی
اعجاز به دنیا آمدنی
ای یار بردار نیلوفر از آب
این بار بسپار مرا به مهتاب
برویان یا بمیران که من بنیادم از توست
که هم مرگ من از تو، که هم میلادم از توست
حضور تو حضور تیغ و گل برگ حضور سنگ و شبنم
حضور باد و بیشه برف و آتش حضور زخم و مرهم
به یک لبخنده گل کن
بهاری شو به لبخند
مرا از شب بگیر و به خورشیدی بپیوند