جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای خدا


خواننده: داوود مقامی

گرکه ماگوش به فرمان باشیم اخدا نزدتومهمان باشیم
درجهان تواگرساده نبودجایمامردم آزاده نبودگرنه می بودفراهم ماراخفه میکرد یقین غم مارا اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی
گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود همه ازغصه ورم می کردیم زحمت ازبزم توکم میکردیم زحمت ازبزم تو کم می کردیم
اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی
گرکه ماگوش به فرمان باشیم اخدا نزدتومهمان باشیم
درجهان تواگرساده نبودجایمامردم آزاده نبودگرنه می بودفراهم ماراخفه میکرد یقین غم مارا اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی
گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود همه ازغصه ورم می کردیم زحمت ازبزم توکم میکردیم زحمت ازبزم تو کم می کردیم
اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی