جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای بخت


حمیرا

ای بخت یه بار منو از انتظار تو زندگی درآر
فقط فقط یه بار واسه یه منتظرخبر خوش بیار
اومدم به خونه دل سرو سامونی بدم
به یه قلب بی تفاوت دوباره جونی بدم
اومدم باز اومدم مهر سکوت و بشکنم
باز فریاد بزنم بگم عاشقت منم
کمکم کن ای خدا که کنم به باورم
کمکم کن که نگم نگم خدایا چه میاد باز به سرم
ای بخت یه بار منو از انتظار تو زندگی درآر
فقط فقط یه بار واسه یه منتظر خبر خوش بیار
ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم
ازعشق به جز مزه تلخیش نچشیدیم
این دست منو دامنت ایعشق کجایی
یه عمره که ازعشق فقط قصه شنیدیم
ای بخت یه بار منو از انتظار تو زندگی درآر
فقط فقط یه بار واسه یه منتظر خبر خوش بیار
ما هر چه دویدیم به مقصد نرسیدیم
از عشق بجز مزه تلخیش نچشیدیم
این دست من و دامنت ای عشق کجائی
یه عمره که از عشق فقط قصه شنیدیم
ای بخت یه بار منو از انتظار تو زندگی درآر
فقط فقط یه بار واسه یه منتظر خبر خوش بیار