جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهایشاالله


شهرام شب پره

اون که رفته نمیاد،گذشته هرگز نمیاد..اون که رفته نمیاد،گذشته هرگز نمیاد
کاشکی من تو خواب میدیدم یارم از سفر میاد..سوار اسب سفیدی به هوای من میاد
همگی بگین ایشالله(ایشالله)..همگی بگین ایشالله(ایشالله)
عشق من از من گسست(هی)با رقیب من نشست(هی)
عشق من از من گسست(هی)با رقیب من نشست
الهی که خیر نبینه اونی که دلموشکست..الهی که خیر نبینه اونی که دلموشکست
همگی بگین ایشالله(ایشالله)..همگی بگین ایشالله(ایشالله)
اون که رفته نمیاد،گذشته هرگز نمیاد..اون که رفته نمیاد،گذشته هرگز نمیاد
کاشکی من تو خواب میدیدم یارم از سفر میاد..سوار اسب سفیدی به هوای من میاد
همگی بگین ایشالله(ایشالله)..همگی بگین ایشالله(ایشالله)
عشق من از من گسست(هی)با رقیب من نشست(هی)
عشق من از من گسست(هی)با رقیب من نشست
الهی که خیر نبینه اونی که دلموشکست..الهی که خیر نبینه اونی که دلموشکست
همگی بگین ایشالله(ایشالله)..همگی بگین ایشالله(ایشالله)
اون که رفته نمیاد،گذشته هرگز نمیاد..اون که رفته نمیاد،گذشته هرگز نمیاد
کاشکی من تو خواب میدیدم یارم از سفر میاد..سوار اسب سفیدی به هوای من میاد
همگی بگین ایشالله(ایشالله)..همگی بگین ایشالله(ایشالله)