جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهایران


خواننده: عباس قادری

سلام من به تو ای زاد بومم
سلام من به تو ای ایران خوبم
سلام ای خاک پاکاریایی
تو دنیا مظهر مهر و وفایی
چه سخته اخه از تو دل بریدن
به غربت گوشه ای غضلت گزیدم
اخه این سرزمین از انمن نیست
اخه اینجا برام ایران من نیست
اخه این سرزمین از انمن نیست
اخه اینجا برام ایران من نیست
نمیخوام من غربیبانه بیمرم
چرا در خاک بیگانه بمیرم
خدایا جون بده من پر بگیرم
میخوام باز خاک ایران رو ببینم
دلم تنگه برای کوه شمرون
دلم تنگه برای شبهای میدون
دلم تنگه برای شهر شیراز
دلم تنگه برای رود کارون

بیاد خاطرات تلخو شیرین
بیاد لحظه های شاد و غمگین
تمام عمر اگر هر جا که باشم
دلم میخوام همون ایرونی باشم
نمیخوام من غربیبانه بیمرم
چرا در خاک بیگانه بمیرم
خدایا جون بده من پر بگیرم
میخوام باز خاک ایران رو ببینم
سلام من به تو ای زاد بومم
سلام من به تو ای ایران خوبم
سلام ای خاک پاک اریایی
تو دنیا مظهر مهر و وفایی
چه سخته اخه از تو دل بریدن
به غربت گوشه ای غضلت گزیدم
اخه این سرزمین از انمن نیست
اخه اینجا برام ایران من نیست
اخه این سرزمین از انمن نیست
اخه اینجا برام ایران من نیست
نمیخوام من غربیبانه بیمرم
چرا در خاک بیگانه بمیرم
خدایا جون بده من پر بگیرم
میخوام باز خاک ایران رو ببینم