جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه میشه برگرد


پوران

من آن غریب خسته ام
که منتظر نشسته ام
غرور خود شکسته ام
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد
دیگه خطا نمی کنم
تو رو رها نمی کنم
بجز وفا نمی کنم
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد

به حقیقت قسمت میدهم
بگو گناه من چه بوده اشتباه من
فقط تویی پناه من
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد
به حقیقت قسمت میدهم
بگو گناه من چه بوده اشتباه من
فقط تویی پناه من
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد

من آن غریب خسته ام
که منتظر نشسته ام
غرور خود شکسته ام
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد
دیگه خطا نمی کنم
تو رو رها نمی کنم
بجز وفا نمی کنم
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد
اگه میشه برگرد