جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه دنیا دست من بود


کامران هومن

اگه دنیا دست من بود دنیا رو به پات میریختم
جای غصه شادیا رو پای گریه هات میریختم
اگه دنیا دست من بودخورشیدو برات میچیدم
عکس اولین نگاتو روی دریا میکشیدم
اگه دنیا دست من بود قصه مون نوشته میشد
توی قصه بازیه آدم عاشق فرشته میشد
اگه دنیا دست من بود هرچی خوبیه میدیدی
به تموم آرزوهات خیلی ساده میرسیدی
اگه دنیا دست من بود
اگه دنیا دست من بود
اگه دنیا دست من بود واسه چشمای تو کم بود
اگه دنیا دست من بود می نوشتم سرنوشتو
واسه یه تولد تو هدیه میدادم بهشتو
اگه دنیا دست من بود عاشقی تنها نمیموند
دیگه هیچ کسی تو دنیا از غمو غصه نمیخوند
اگه دنیا دست من بود
اگه دنیادست من بود
اگه دنیادست من بود واسه چشمای توکم بود
تموم دنیا رو میدم تو مال من باش
این قلب تنها رو میدم تو مال من باش
دوست دارم... دوست دارم
با همه ی دردا و اشکاش
اگه دنیا دست من بود دنیا رو به پات میریختم
جای غصه شادیا رو پای گریه هات میریختم
اگه دنیا دست من بودخورشیدو برات میچیدم
عکس اولین نگاتو روی دریا میکشیدم
اگه دنیا دست من بود
اگه دنیادست من بود
اگه دنیادست من بود واسه چشمای توکم بود