جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه بری نفرین می کنم


هایده

دل من این روزا پاپیچ منهالتماسم میکنه
التماسم میکنه
دیوار سینمو هی چنگ میزنهالتماسم میکنه
وای وایوای بر حال دلم
اگه بری نفرین میکنماگه بری نفرین میکنم
آی چه خوب بود که خدا قدرتشو نشون میداد
یا به من صبر میدادیا به تو یک دل مهربون میداد
وای وایوای بر حال دلم
اگه بری نفرین میکنماگه بری نفرین میکنم
آه من زود میگیره خونتو ویرون میکنه
اشک من زود میریزه چشماتو گریون میکنه
وای وایوای بر حال دلم
اگه بری نفرین میکنماگه بری نفرین میکنم
دل من این روزا پاپیچ منهالتماسم میکنه
التماسم میکنه
دیوار سینمو هی چنگ میزنهالتماسم میکنه
وای وایوای بر حال دلم
اگه بری نفرین میکنماگه بری نفرین میکنم
اگه بری نفرین میکنماگه بری نفرین میکنم