جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگر تو آمده بودی


محمد نوری

اگر تو آمده بودی بهار می آمد
بهار با همه ی برگ و بار می آمد
گلوی زمزمه پر می شد از ترانه ی رود
ترنّمی به لب جویبار می آمد
اگر تو آمده بودی بهار می آمد
زمانه با دل عاشق کنار می آمد
اگر تو آمده بودی بهار می آمد
زمانه با دل عاشق کنار می آمد

لالالالالا ، لالالالالا
لالالالا ،لالا لالا ، لالالالا

هزار شاخه غزل چون انار گل می کرد
دل شکسته ی ما هم به کار می آمد
به کار می آمد
هزار شاخه غزل چون انار گل می کرد
دل شکسته ی ما هم به کار می آمد
به کار می آمد

لالالالالا ، لالالالالا
لالالالا ،لالا لالا ، لالالالا

اگر تو آمده بودی بهار می آمد
بهار با همه ی برگ و بار می آمد
سپیدگی که پر از پلک باز پنجره هاست
به صبح آینه ها بی غبار می آمد
اگر تو آمده بودی بهار می آمد
زمانه با دل عاشق کنار می آمد
اگر تو آمده بودی بهار می آمد
زمانه با دل عاشق کنار می آمد

لالالالالا ، لالالالالا
لالالالا ،لالا لالا ، لالالالا


هزار شاخه غزل چون انار گل می کرد
دل شکسته ی ما هم به کار می آمد
به کار می آمد
هزار شاخه غزل چون انار گل می کرد
دل شکسته ی ما هم به کار می آمد
به کار می آمد