جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاون با من


کامران هومن

فکر می کنی منم یه بی وفام
عاشقی رو می ذارم زیر پام
فکر می کنی منم یه روز برم
شب تا سحر بشی منتظرم
می ترسی قلبتو بشکنم من
یه روز ازت دل بکنم من
می ترسی توراه عاشقی
زیر قرارام بزنم من
فکر می کنی منم یه بی وفام
عاشقی رو می ذارم زیر پام
فکر می کنی منم یه روز برم
شب تا سحر بشی منتظرم
می ترسی قلبتو بشکنم من
یه روز ازت دل بکنم من
می ترسی توراه عاشقی
زیر قرارام بزنم من
فکر می کنی منم یه بی وفام
عاشقی رو می ذارم زیر پام
فکر می کنی منم یه روز برم
شب تا سحر بشی منتظرم..... بشی منتظرم.
سینیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من
سینیوریتا دلت رو بسپار به من بیا اون با من
سینیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من
سینیوریتا بیا تو لیلی بشو مجنون با من
با من باشی غم نداری
با من باشی چیزی کم نداری
بامن باشی زمین و آسمون
حسودیشون می شه به عشقمون
با من باشی می ریم جای دور
تا خود خورشید تو قصر نور
با من باشی می بینی سرنوشت
من و تو رو می بره تا بهشت
every time I get next to you
I wanna make you feel the way that I do
baby if you only knew
hoe I love you, I need you and I\'m never gonna let you go
but you think that it\'s all a lie-lie
that I would hurt you and make you cry - say what
don\'t you know that just ain\'t me
Cause I love you need you and I\'m never gonna let you go
سینیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من
سینیوریتا دلت رو بسپار به من بیا اون با من
سینیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من
سینیوریتا بیا تو لیلی بشو مجنون با من
سینیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من
سینیوریتا دلت رو بسپار به من بیا اون با من
سینیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من
سینیوریتا بیا تو لیلی بشو مجنون با