جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاونه اونه


شادمهر عقیلی

شناختمت شناختمت
حیف که چه د یر شناختمت
می خاستمت می خواستمت
میدونی چقدرمی خواستمت
اونی که همش تو فکر منه
می گفت همیشه مال منه
اونی که چشماش د نباله منه
اون کیه اون کیه
اونی که می خواستم و می خواستمش
می گفت که نمی تونه دل بکنه
نمی دونم الان پیشه کیه
اون کیه اون کیه

شناختمت شناختمت
حیف که چه د یر شناختمت
می خاستمت می خواستمت
میدونی چقدرمی خواستمت
اونی که همش تو فکر منه
می گفت همیشه مال منه
اونی که چشماش د نباله منه
اون کیه اون کیه
اونی که می خواستم و می خواستمش
می گفت که نمی تونه دل بکنه
نمی دونم الان پیشه کیه
اون کیه اون کیه