جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاوج پرواز


گیتی

ای خوب ای نازنین
ای شادی آفرین
با تو من بهترین
بی تو تلخ و غمگین
تو شور آوازی
اوج هر پروازی
دریاب این تنها را
تو حمد همرازی
ای عشق شب من با تو پر از آواز
ای خوب ای دمساز تو آغازی تو پایانی
باز آ دلتنگ از تنهایی
با چشمی دریایی
می مانم با یادت
می دانم می آیی
تو شور آوازی
اوج هر پروازی
دریاب این تنها را
تو حمد همرازی
ای عشق شب من با تو پر از آواز
ای خوب ای دمساز تو آغازی تو پایانی
باز آ
دلتنگ از تنهایی
با چشمی دریایی
می مانم با یادت
می دانم می آیی
ابری پر بارانم
دلتنگم گریانم
دلگیر از این رمزم
می آیی می دانم
دلتنگ از تنهایی
با چشمی دریایی
می مانم با یادت
می دانم می آیی
دلتنگ از تنهایی
با چشمی دریایی
می مانم با یادت
می دانم می آیی