جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهانقتاب سفید


خواننده: الهه

شهنشاهان شهنشاهان
جاودان بمان در طول زمان
ای امید قلب ایرانیان
ای تو وارث ایران باستان
بر تو زیبد ای شههای کیان
کارگر پیشه ور غرق امید
از انقلاب سفید
کارگر پیشه ور غرق امید
از انقلاب سفید
به هر ده و شهری سپاهی دانش
به هرکجا بینی نشانی از کوشش
به امر شه آمد سپاهی عمران
که سازد آبادان سراسر ایران
کارگر پیشه ور غرق امید
از انقلاب سفید
آزادی بانوان در حقوق بشر
تأمین آینده پیشه ور کارگر
این جلوه ها همره جلوه های دگر
با انقلاب سفید تو شد جلوه گر
افتخار مایی ای شه شهان
افتخار ما در عرصه جهان
جلوه گر چنان خورشید آسمان
از برای ایران جاودان بمان
کارگر پیشه ور غرق امید
از انقلاب سفید
کارگر پیشه ور غرق امید
از انقلاب سفید