جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامید به فردا


ناهید

ماهمون رفته ببادیم
که بظاهر همه شادیم
ماهمون رفته ببادیم
که بظاهر همه شادیم
دیگه ما خوب میدونیم
زندگیمون مثل سرابه
دیگه ما خوب میدونیم
تکیه ی ما تکیه بر ابه
پس دیگه دل بچی بستیم
به امید چی نشستیم
پس دیگه دل بچی بستیم
به امید کی نشستیم
همه خوابو همه خسته
همه دلخون لبا بسته
درهای ارزو انگار همه بسته همه بسته
دیگه ما خوب میدونیم زندگی دست سرنوشته
دیگه ما خوب میدونیم هرچی خودش خواسته نوشته
پس دیگه دل بچی بستیم
به امید چی نشستیم
پس دیگه دل بچی بستیم
به امید کی نشستیم


اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم
مگه فردا رو کی دیده ؟
کاردنیا رو کی دیده؟
شایدم فردا یازم دنیا بروی ما بخنده
شادی مارو ببینه در غمها رو ببنده
اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم
اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم
اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم
مگه فردا رو کی دیده ؟
کاردنیا رو کی دیده؟
شایدم فردا یازم دنیا بروی ما بخنده
شادی مارو ببینه در غمها رو ببنده
اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم
اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم
اره دل بفردا بستیم
بیا از غمها نترسیم