جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامشب شب مهتابه


خواننده: امیر آرام

ای باشد و کی باشد و می باشد و وی
ای بشد و کی باشد و می باشد و وی
او از لب می نوشد و من از از لب وی
او مست و زمی گردد و من از مست از وی
امشب شب مهتابه عزیزم رو می خوام
عزیزم اگر خوابه طبیبم رو می خوام
خوابست و بیدارش کنید
مست است و هشیارش کنید
گویید فلونی اومده اون یار جوونی اومده
اومده حالت و احوالت سیه مویت و سفید رویت ببیند برود
امشب شب مهتابه عزیزم رو می خوام
عزیزم اگه خوابه طبیبم رو می خوام
---