جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامشب شب مهتابه


هایده

امشب به بر من استُ آن مایه ی ناز
یارب تو کلید صبحُ در چاه انداز
ای روشنی صبحُ به مشرق برگرد
ای ظلمت شب با من بیچاره بساز

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام
کِی باشد و کِی ، باشد و کی ، باشد و کی
مِی باشد و مِی باشد و مِی ، باشد و مِی
او گَه لب مِی ، بوسد و من ، گَه لب وی
او مستُ ز می ، گردد و من مستُ ز وی

امشب شب مهتابه، عزیزم را می‌خوام
عزیزم اگر خوابه، حبیبم را می‌خوام
خوابست و بیدارش کنید
مست است و هشیارش کنید
گویید فلانی اومده
آن یار جانی اومده
اومده حال تو احوال تو
سفید روی تو سیه موی تو ببیند، برود
امشب شب مهتابه عزیزم را می‌خوام
عزیزم اگر خوابه، حبیبم را می‌خوام

ماه غلام رخ زیبای توست
ماه غلام رخ زیبای توست
سرو کمربسته ی والای توست ، ای حبیبم
سرو کمربسته ی والای توست ، ای حبیبم
مجمع دل های پریشان جمع ، ای حبیب ، ای حبیبم
مجمع دل های پریشان جمع ، ای حبیب ، ای حبیبم
چین و خم زلف چلیپای توست ، ای حبیبم
چین و خم زلف چلیپای توست ، ای طبیبم

ای مه انور ، لعل تو شکر
از همه بهتر ، قند مکرر
جانم جانم قند مکرر
جانم جانم قند مکرر لب خندان توست ، ای حبیبم
قند مکرر لب خندان توست ، ای حبیبم
قند مکرر لب خندان توست ، ای طبیبم

امشب شب مهتابه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-20 20:03:28


امشب شب مهتابه از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-28 02:05:22