جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامان امان


مرتضی

این چنین تند مرو
تو مگر عمر منی
که چنین می گذری
لحظه ای باز بمان
تو مگر روح منی
که چنین دربدری
که چنین دربدری
این تو بودی که سخن می گفتی
قصه عشق به من می گفتی
نگهت رخنه به ایمانم کرد
عشق تو بی سروسامانم کرد
سوختم مات شدم لرزیدم
ای امان امان قاتلم بودی
قاتل دل غافلم بودی
سرگردون بودم از راه اومدی
گمراهم کردی راهمو زدی
ای امان امان قاتلم بودی
قاتل دل غافلم بودی
این چنین تند مرو
تو مگر عمر منی
که چنین می گذری
لحظه ای باز بمان
من خراب تو دل آزار شدم
عاشق و خسته و بیمار شدم
تن من بود و نیاز تن تو
مات و مبهوت گرفتار شدم
ای امان امان قاتلم بودی
قاتل دل غافلم بودی
ای امان امان قاتلم بودی
این چنین تند مرو
تو مگر عمر منی
که چنین می گذری
لحظه ای باز بمان
تو مگر روح منی
که چنین دربدری
لحظه ای باز بمان
این تو بودی که سخن می گفتی
قصه عشق به من می گفتی
نگهت رخنه به ایمانم کرد
عشق تو بی سروسامانم کرد
ای امان امان قاتلم بودی
قاتل دل غافلم بودی
سرگردون بودم از راه اومدی
گمراهم کردی راهمو زدی
ای امان امان قاتلم بودی
قاتل دل غافلم بودی
این چنین تند مرو
تو مگر عمر منی
که چنین می گذری
لحظه ای باز بمان
تو مگر روح منی
که چنین دربدری
لحظه ای باز بمان