جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامام رضا


بیژن مرتضوی

ای قریب القربا یا میین الضعفا
ای مسیحای خراسانی من
شاهد شرح پریشانی من
همه چشم امیدم بشماست
اعتبارم همه یا امام رضاست
بخدا پای پیاده امدم
نگاه کن ببین چه ساده امدم