جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهالله اکبر


مرضیه

تنگ غروبه
دلم گرفته
اذون مغرب
از سر گرفته
تو حوض کاشی
ماهی خوابیده
مرغ من امشب
کجا پریده
از دامن گلدسته ها
در این غروب غم فزا
پیچد صدای :
الله اکبر یا ولد الله اکبر
کی کرده پرپر
گلی که دیده
یارم ز گناه
از من رمیده
غرب وقت
نماز رسیده
تو ای خدای مهربون
عشق منو به من رسون
به حق بانگ :
الله اکبر یا ولد الله اکبر