جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهالله اکبر


حمیرا

الله اکبر الله اکبر
ایران من شو صحرای محشر
صبح قیامت سر زد به خاکم
خون سحر ریخت بر شام آخر
بر دشت خونین تابیده خورشید
افتاده در خواب گلهای پرپر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
این گوشه فرزند آن گوشه مادر
چون مرغکان بی بال و بی پر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
هجران کفن نیست افتاده عریان
گوهر به این سو آن سو برادر
الله اکبر
دیگر نفس نیست فریاد رس نیست
تنها تو باور تنها تو یاور
ای اول عشق ای اول عشق
ای راه آخر دریاب دریاب ما را
دریاب دیگر
الله اکبر الله اکبر