جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهافسونگر


شاهرخ

سیمین بری ،گل پیکری آری
از ماه و گل زیبا تری آری
همچون پری افسونگری آری
دیوانهء رویت منم ،چه خواهی دگر از من
سرگشتهء کویت منم ،نداری خبر از من
هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم چه ها کردی
هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم چه ها کردی
هم جانو هم جانانه ای ،اما
در دلبری افسانه ای ،اما
اما زمن بیگانه ای ،اما
دیوانه ام خواهی چرا ،تو ای آفت دلها
آزورده ام خواهی چرا ،تو ای آفت جانها
سیمین بری ،گل پیکری آری
از ماه و گل زیبا تری آری
همچون پری افسونگری آری
دیوانهء رویت منم ،چه خواهی دگر از من
سرگشتهء کویت منم ،نداری خبر از من
هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم چه ها کردی
هر شب که مه در آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
که با من چه ها کردی
به جانم چه ها کردی
هم جانو هم جانانه ای ،اما
در دلبری افسانه ای ،اما
اما زمن بیگانه ای ،اما
دیوانه ام خواهی چرا ،تو ای آفت دلها
آزورده ام خواهی چرا ،تو ای آفت جانها